Borba u Lomnici aprila 1944.

13. aprila 1944. Druga i Treća južnomoravska brigada NOVJ i Rasinski NOP odred pod rukovodstvom Štaba južnomoravske operativne zone napali su u selu Lomnici kod Kruševca nemačku grupaciju koja se sastojala od 1. bataljona 3. policijskog puka i pitomaca Padobranske škole 2. oklopne armije, uz oko 150 pripadnika SDS.